BMW převodovka: 75W90 vs 75W80 – Který olej vybrat?

BMW převodovka: 75W90 vs 75W80 – Který olej vybrat?

Bezproblémový chod‌ vaší BMW přenosové soustavy⁣ je závislý ⁢na správné ⁣volbě oleje. Pokud váháte mezi 75W90 a 75W80, ⁣nejste sami. Tento ‌článek vám ⁢poskytne vše, co⁣ potřebujete​ vědět o‌ těchto dvou⁣ typech převodových olejů, jejich vlastnostech, výhodách⁣ a nevýhodách,⁢ aby vám usnadnil rozhodnutí a ‌zajistil optimální výkon ​vašeho vozidla. Pojďme se do toho pustit a rozplést záhady​ mezi 75W90 ⁤a 75W80.
Význam správné ‍volby oleje pro ​převodovku BMW

Význam správné volby ​oleje‌ pro převodovku BMW

Když jde​ o údržbu vašeho BMW,‍ jedním​ z klíčových ⁢faktorů je výběr správného oleje pro ⁣převodovku. ⁢Správná⁢ volba nejen ​zvyšuje účinnost vozidla, ‌ale ⁢také prodlužuje ‌životnost převodovky. Ale ​jaký olej je ten pravý?‌ Jednou z nejčastěji diskutovaných otázek je, zda použít ​**75W90 nebo ⁤75W80**.

 • **75W90:** Tento olej je více viskózní a​ poskytuje lepší ⁣mazání při⁤ vyšších teplotách.⁢ Je ideální pro sportovní ⁣a výkonné vozy, které jsou často ‍vystavovány extrémním ‍podmínkám.
 • **75W80:** Tento olej⁤ nabízí nižší viskozitu,⁤ což ‌znamená snadnější a⁢ hladší řazení, zejména při nižších teplotách.​ Je vhodný pro vozy využívané v městském ‍provozu⁤ a běžné ‍jízdě.

Parametr 75W90 75W80
Viskozita (při 100°C) vyšší nižší
Teplotní stabilita vysoká střední
Ideální použití sportovní ⁣a‍ výkonné vozy městský provoz,⁤ běžná ​jízda

Charakteristika oleje 75W90

Olej 75W90‍ se vyznačuje několika klíčovými vlastnostmi, díky​ nimž je ideální pro určité aplikace, zejména v převodovkách BMW. Tato viskozita nabízí ‍**vynikající ochranu proti opotřebení** a **vysokou teplotní ​stabilitu**, což ‌je zásadní pro ​zajištění hladkého‍ a efektivního přenosu ‍výkonu⁢ v převodovce.

Mezi hlavní ⁤přednosti ‌tohoto ⁤typu oleje patří:

 • Vynikající tekutost při ‍nízkých teplotách – přispívá​ k lepšímu​ rozběhu a snižuje opotřebení při studených ​startech.
 • Odolnost vůči vysokým⁣ teplotám ‍ – zajišťuje⁢ stabilitu při extrémních podmínkách ve vysokém zatížení.
 • Kompatibilita s moderními ⁣materiály převodovek – chrání ⁤synchronizační kroužky a další citlivé komponenty.

Vlastnost Hodnota
Viskozita při‍ -40°C max. 150 000 mPa.s
Viskozita při 100°C 14,5 -​ 24,0 mm²/s
Index‌ viskozity vyšší než 140

Olej 75W90 je obecně považován za jeden z nejuniverzálnějších olejů pro širokou ‍škálu převodovek, protože kombinuje **optimální viskozitní vlastnosti**‌ a **vysokou ochranu** proti extrémním teplotám a opotřebení. Proto je jednou ‌z‌ preferovaných voleb při údržbě a ‌servisu převodovky BMW.

Charakteristika oleje⁢ 75W80

Olej 75W80 je specifický typ převodového oleje, který⁤ je doporučován pro určité⁢ modely BMW. Tento ⁤olej je zejména vhodný pro manuální převodovky, kde je ‍kladen důraz‍ na optimální ⁢viskozitu⁤ při​ různých teplotách. Vzhledem ​k ‌tomu, že dokáže ‍udržovat konzistentní výkon při širokém teplotním rozsahu, je často volen pro vozy v chladnějších klimatických podmínkách.

 • **Optimalizovaný ​pro provoz za⁢ nízkých teplot**
 • **Vysoká ochrana proti opotřebení**
 • **Vyšší⁣ efektivity ⁤mazání**

Jednou​ z⁤ hlavních výhod tohoto typu oleje ⁢je​ jeho schopnost⁣ minimalizovat tření a ‍tím pádem zlepšit celkovou účinnost převodovky.​ Navíc poskytuje lepší ochranu proti korozi a oxidačnímu stárnutí, což prodlužuje životnost převodovky.

Vlastnost 75W80
Viskozita při⁤ nízkých teplotách Vynikající
Ochrana proti opotřebení Výborná
Stabilita při vysokých teplotách Dobrá

Výhody a nevýhody 75W90 oleje pro BMW převodovku

Výhody a nevýhody 75W90 oleje ⁣pro BMW převodovku

Při volbě⁣ mezi oleji⁤ 75W90 a⁣ 75W80 pro převodovku vašeho ‍BMW je důležité zvážit všechny **výhody a nevýhody**:

 • Lepší ochrana převodovky: 75W90 olej nabízí vyšší viskozitu, což ⁣přispívá k lepší ochraně před opotřebením zejména⁣ při ​vyšších teplotách ‍a náročnějších podmínkách.
 • Vhodný pro⁣ širší rozsah podmínek: Díky ⁢vyšší viskozitě⁤ je 75W90 olej ideální pro použití v extrémních teplotách, což zajišťuje spolehlivý provoz jak ​v zimě, tak i v ‍létě.

Výhody Nevýhody
Vysoká ochrana ‌proti ‍opotřebení Vyšší cena
Efektivní‍ v‍ extrémních teplotách Možná horší mazací schopnosti při nižších⁢ teplotách

 • Snižování spotřeby ‌paliva: ⁤Ve srovnání s 75W80 má 75W90 ⁣obvykle vyšší ⁤viskozitu, ​což⁤ může‍ mít⁢ mírný dopad na spotřebu paliva.⁣ Výsledný efekt ale závisí na ⁢konkrétním modelu a podmínkách jízdy.
 • Cena: 75W90 olej je⁢ často dražší než 75W80, což je třeba‍ brát ⁣v úvahu při rozhodování⁢ o ‌výměně​ oleje.

Výhody a ⁢nevýhody ⁢75W80 oleje pro ​BMW převodovku

Výhody a nevýhody‍ 75W80 ​oleje pro BMW převodovku

Výběr⁣ správného převodového⁢ oleje je klíčový pro správnou funkci‌ a dlouhou životnost převodovky.​ Olej 75W80 má své specifické‍ vlastnosti, které je třeba zvážit.

Výhody:

 • Za studena⁤ má nižší viskozitu,⁣ což umožňuje‍ hladší ⁢řazení v chladném počasí.
 • Optimální ⁣mazací schopnosti při‍ vyšších⁤ teplotách než ​některé jiné ​oleje.
 • Snižuje tření‌ a opotřebení převodových komponentů,⁣ což⁤ přispívá⁤ k⁤ delší životnosti převodovky.
 • Lepší spotřeba paliva ⁢díky‌ nižšímu ‌odporu v převodovce.

Nevýhody:

 • Vyšší cena v porovnání s běžnými ⁢oleji.
 • Může ‍být méně​ vhodný pro starší vozidla, kde je doporučen viskoznější olej.
 • Některé‌ modely ⁤BMW mohou mít specifické​ požadavky a použití nespecifikovaného oleje může vést ke ztrátě záruky.

Tabulka srovnávající výhody a nevýhody:

Výhody Nevýhody
Hladší řazení za studena Vyšší ⁣cena
Lepší mazací schopnosti Méně ‍vhodný pro starší vozidla
Delší životnost převodovky Možné riziko ‍ztráty záruky
Lepší spotřeba paliva

Doporučení odborníků: Kdy zvolit 75W90

Doporučení‍ odborníků: Kdy zvolit 75W90

Výběr správného oleje pro ​převodovku ​u vašeho ​BMW je zásadní pro zachování optimálního‍ výkonu a dlouhé‍ životnosti komponent. Odborníci doporučují‍ zvolit **75W90** zejména v následujících případech:

 • Vyšší provozní teploty a ⁣zatížení: Pokud vaše BMW často jezdí ve vysokých teplotách⁣ nebo‍ v náročných podmínkách, jako je jízda ‍do kopce nebo přeprava těžkých ‌nákladů, ‍75W90 poskytuje lepší ochranu ‌díky⁣ své vyšší viskozitě.
 • Sportovní a vysokovýkonné modely: ​ Tento olej⁢ je rovněž ideální pro sportovní‍ a ​vysokovýkonné modely BMW, které⁢ vyžadují lepší mazání při maximálním zatížení převodovky.
 • Prodloužené⁢ intervaly výměny oleje: Vlastnosti 75W90‌ umožňují nižší ⁣opotřebení ‌a delší intervaly​ mezi výměnami, což může být finančně výhodnější‍ pro‍ dlouhodobý provoz.

Faktor 75W90 75W80
Teplotní ⁣rozsah Širší (-40°C až +150°C) Užší (-35°C až +140°C)
Výkonnost při vysokých zatíženích Vynikající Dobrá
Intervaly ‌výměny‍ oleje Delší Krátší

Doporučení odborníků:‌ Kdy zvolit 75W80

Doporučení odborníků:‍ Kdy zvolit 75W80

**Použití 75W80 převodového oleje** je často doporučováno odborníky v určitých situacích. ⁤Tento ‍lehčí⁣ viskozitní stupeň nabízí několik výhod, ⁢které mohou být zvláště užitečné‌ v konkrétních ⁣podmínkách a ⁢typech jízd. ‍Níže uvádíme⁤ hlavní důvody, kdy se⁢ doporučuje volba 75W80⁤ místo 75W90:

 • **Zvýšená účinnost ⁢za​ nízkých teplot**: 75W80 olej poskytuje lepší​ mazací vlastnosti ⁢při nízkých teplotách, což znamená hladší a snadnější řazení během‌ studeného startu.
 • **Lehčí převodovka**:‌ U lehčích⁣ převodovek, často⁤ nacházejících ‌se v menších nebo kompaktních vozidlech, může 75W80 pomoci snížit odpor​ a zlepšit celkovou efektivitu.
 • **Prodloužená životnost komponent**: ⁣Lepší mazací vlastnosti ⁢tohoto oleje mohou‍ vést ‍k ‌menšímu opotřebení ⁤a ⁢prodloužené ‍životnosti převodových součástí.

Viskozita Ideální‌ podmínky Hlavní výhody
75W80 Studené starty, lehčí převodovky Hladší řazení, menší‍ odpor, ‍delší životnost komponent

Závěrečné​ poznámky

Na závěr ⁢lze říci, ⁤že ⁢volba mezi oleji 75W90 a ⁣75W80 pro převodovku⁤ BMW⁤ není triviální⁢ a vyžaduje důkladné ⁣zvážení specifik ⁤vozidla a jeho provozních ​podmínek. Olej 75W90 nabízí vyšší ochranu ⁢při náročných jízdních podmínkách a ‌větší teplotní‍ stabilitu, ​což je ideální pro sportovní​ jízdu a vyšší zatížení. ‍Naopak olej 75W80 poskytuje lepší startovací vlastnosti při nižších ​teplotách ‌a hladší řazení, což ‌může být ⁤výhodné pro běžné‌ každodenní používání. ⁢Klíčové je sledovat doporučení výrobce vozidla ​a⁣ individuální potřeby vašeho BMW. Vyberte ‌pečlivě, abyste zajistili optimální​ výkon a⁤ dlouhou⁤ životnost ⁢vaší převodovky.
BMW převodovka: 75W90 vs‍ 75W80 -‍ Který olej vybrat?

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *